Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW NA RADWANOWIE

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Wejście na teren rekreacyjny kąpieliska możliwe jest wyłącznie po zakupieniu biletu.
 2. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
 4. Przed wejściem na teren basenów oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej oraz basenów zewnętrznych.
  Obiekt czynny jest codziennie od 10.00 do 19.00.

W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ZARZĄDCA OBIEKTU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY GODZIN OTWARCIA BASENÓW.

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujący się do poleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 3. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 4. Część gastronomiczna w budynku nie jest częścią rekreacyjną basenu, w związku z tym nie podlega nadzorowi ratownika wodnego.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia papierosów i żucia gumy,
 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora.
 1. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.
 2. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora (np. złych warunków atmosferycznych ect.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu regulowane są przez odrębne Regulaminy lub Instrukcje, znajdujące się na terenie obiektu.
 5. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.mgok.piwniczna.pl
 6. Zażalenia i wnioski należy zgłaszać w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 11.(pon.-pt. godz. 7.30-15.30, tel. 18/44-64-157).

ZASADY KORZYSTANIA  Z  BASENÓW

 1. Na terenie basenów obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy.
 2. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
 3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tereniebasenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na basenie tylko w rękawkach do pływania.
 6. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
 7. Osoby korzystające z basenówsą zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek
 8. W przypadku braku dostępnych szafek wnoszą państwo rzeczy na teren kąpieliska na własną odpowiedzialność .
 9. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z BASENÓW osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
 10. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Przy korzystaniu z atrakcji basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowańoraz stosować się do poleceń obsługi.
 12. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych.
 13. Na terenie basenów zabrania się:
 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
 • wnoszenia napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia nabalustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru.
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
 1. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 3. Część niecki basenowej może być zarezerwowana na zajęcia nauki pływania i oddzielona linią.
 4. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w kasie.

 

ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Czas pobytu mierzony jest od momentu nabicia zegarka przez kasjera przy kasie do chwili oddania zegarka kasjerowi i odbicia czasu przez kasjera przy wychodzeniu.
 3. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu na terenie obiektu.
 4. Faktury za usługi świadczone przez obiekt mogą otrzymać w kasie basenu osoby fizyczne na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, natomiast firmy, instytucje, stowarzyszenia, itp. w biurze MGOK Rynek 11, po wcześniejszym zgłoszeniu kasjerce.
   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na tereniebasenów.
 4. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 zł.
 5. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
 7. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z basenów i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur ratownika.

Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z basenu odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 2. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy.
 3. Grupa korzystająca z kompleksu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
 4. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy.
 5. Opiekun grupy po wejściu na terenbasenów zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
  Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.
 6. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
 7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 8. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.
 9. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:
 • przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy,
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, w szczególności miejsc intymnych,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz odprawa grupy przez ratownika,
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu,
 • członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu obiektu wywieszonemu w holu głównym.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 2. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w róże znajduje się woda, zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 5. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 7. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 8. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 9. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
 10. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność.
 11. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.

 

Wejście na teren Kąpieliska jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu korzystania z basenów na Radwanowie.

 

Życzymy miłego pobytu!

 

Zaktualizowano: 20 czerwca 2023 roku

 

Regulamin

Treść

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW NA RADWANOWIE

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Wejście na teren rekreacyjny kąpieliska możliwe jest wyłącznie po zakupieniu biletu.
 2. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
 4. Przed wejściem na teren basenów oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej oraz basenów zewnętrznych.
  Obiekt czynny jest codziennie od 10.00 do 19.00.

W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ZARZĄDCA OBIEKTU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY GODZIN OTWARCIA BASENÓW.

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujący się do poleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 3. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 4. Część gastronomiczna w budynku nie jest częścią rekreacyjną basenu, w związku z tym nie podlega nadzorowi ratownika wodnego.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia papierosów i żucia gumy,
 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora.
 1. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.
 2. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora (np. złych warunków atmosferycznych ect.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu regulowane są przez odrębne Regulaminy lub Instrukcje, znajdujące się na terenie obiektu.
 5. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.mgok.piwniczna.pl
 6. Zażalenia i wnioski należy zgłaszać w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 11.(pon.-pt. godz. 7.30-15.30, tel. 18/44-64-157).

ZASADY KORZYSTANIA  Z  BASENÓW

 1. Na terenie basenów obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy.
 2. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
 3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tereniebasenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na basenie tylko w rękawkach do pływania.
 6. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
 7. Osoby korzystające z basenówsą zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek
 8. W przypadku braku dostępnych szafek wnoszą państwo rzeczy na teren kąpieliska na własną odpowiedzialność .
 9. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z BASENÓW osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
 10. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Przy korzystaniu z atrakcji basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowańoraz stosować się do poleceń obsługi.
 12. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych.
 13. Na terenie basenów zabrania się:
 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
 • wnoszenia napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia nabalustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru.
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
 1. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 3. Część niecki basenowej może być zarezerwowana na zajęcia nauki pływania i oddzielona linią.
 4. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w kasie.

 

ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Czas pobytu mierzony jest od momentu nabicia zegarka przez kasjera przy kasie do chwili oddania zegarka kasjerowi i odbicia czasu przez kasjera przy wychodzeniu.
 3. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu na terenie obiektu.
 4. Faktury za usługi świadczone przez obiekt mogą otrzymać w kasie basenu osoby fizyczne na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, natomiast firmy, instytucje, stowarzyszenia, itp. w biurze MGOK Rynek 11, po wcześniejszym zgłoszeniu kasjerce.
   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na tereniebasenów.
 4. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 zł.
 5. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
 7. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z basenów i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur ratownika.

Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z basenu odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 2. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy.
 3. Grupa korzystająca z kompleksu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
 4. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy.
 5. Opiekun grupy po wejściu na terenbasenów zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
  Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.
 6. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
 7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 8. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.
 9. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:
 • przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy,
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, w szczególności miejsc intymnych,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz odprawa grupy przez ratownika,
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu,
 • członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu obiektu wywieszonemu w holu głównym.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 2. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w róże znajduje się woda, zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 5. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 7. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 8. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 9. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
 10. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność.
 11. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.

 

Wejście na teren Kąpieliska jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu korzystania z basenów na Radwanowie.

 

Życzymy miłego pobytu!

 

Zaktualizowano: 20 czerwca 2023 roku

 

Regulamin

Treść

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW NA RADWANOWIE

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Wejście na teren rekreacyjny kąpieliska możliwe jest wyłącznie po zakupieniu biletu.
 2. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
 4. Przed wejściem na teren basenów oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej oraz basenów zewnętrznych.
  Obiekt czynny jest codziennie od 10.00 do 19.00.

W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ZARZĄDCA OBIEKTU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY GODZIN OTWARCIA BASENÓW.

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujący się do poleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 3. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 4. Część gastronomiczna w budynku nie jest częścią rekreacyjną basenu, w związku z tym nie podlega nadzorowi ratownika wodnego.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia papierosów i żucia gumy,
 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora.
 1. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.
 2. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora (np. złych warunków atmosferycznych ect.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu regulowane są przez odrębne Regulaminy lub Instrukcje, znajdujące się na terenie obiektu.
 5. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.mgok.piwniczna.pl
 6. Zażalenia i wnioski należy zgłaszać w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 11.(pon.-pt. godz. 7.30-15.30, tel. 18/44-64-157).

ZASADY KORZYSTANIA  Z  BASENÓW

 1. Na terenie basenów obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy.
 2. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
 3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tereniebasenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na basenie tylko w rękawkach do pływania.
 6. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
 7. Osoby korzystające z basenówsą zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek
 8. W przypadku braku dostępnych szafek wnoszą państwo rzeczy na teren kąpieliska na własną odpowiedzialność .
 9. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z BASENÓW osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
 10. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Przy korzystaniu z atrakcji basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowańoraz stosować się do poleceń obsługi.
 12. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych.
 13. Na terenie basenów zabrania się:
 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
 • wnoszenia napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia nabalustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru.
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
 1. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 3. Część niecki basenowej może być zarezerwowana na zajęcia nauki pływania i oddzielona linią.
 4. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w kasie.

 

ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Czas pobytu mierzony jest od momentu nabicia zegarka przez kasjera przy kasie do chwili oddania zegarka kasjerowi i odbicia czasu przez kasjera przy wychodzeniu.
 3. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu na terenie obiektu.
 4. Faktury za usługi świadczone przez obiekt mogą otrzymać w kasie basenu osoby fizyczne na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, natomiast firmy, instytucje, stowarzyszenia, itp. w biurze MGOK Rynek 11, po wcześniejszym zgłoszeniu kasjerce.
   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na tereniebasenów.
 4. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 zł.
 5. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
 7. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z basenów i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur ratownika.

Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z basenu odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 2. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy.
 3. Grupa korzystająca z kompleksu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
 4. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy.
 5. Opiekun grupy po wejściu na terenbasenów zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
  Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.
 6. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
 7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 8. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.
 9. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:
 • przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy,
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, w szczególności miejsc intymnych,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz odprawa grupy przez ratownika,
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu,
 • członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu obiektu wywieszonemu w holu głównym.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 2. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w róże znajduje się woda, zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 5. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 7. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 8. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 9. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
 10. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność.
 11. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.

 

Wejście na teren Kąpieliska jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu korzystania z basenów na Radwanowie.

 

Życzymy miłego pobytu!

 

Zaktualizowano: 20 czerwca 2023 roku

 

Regulamin

Treść

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW NA RADWANOWIE

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Wejście na teren rekreacyjny kąpieliska możliwe jest wyłącznie po zakupieniu biletu.
 2. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.
 4. Przed wejściem na teren basenów oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej oraz basenów zewnętrznych.
  Obiekt czynny jest codziennie od 10.00 do 19.00.

W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ZARZĄDCA OBIEKTU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY GODZIN OTWARCIA BASENÓW.

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujący się do poleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 3. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 4. Część gastronomiczna w budynku nie jest częścią rekreacyjną basenu, w związku z tym nie podlega nadzorowi ratownika wodnego.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia papierosów i żucia gumy,
 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora.
 1. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.
 2. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora (np. złych warunków atmosferycznych ect.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu regulowane są przez odrębne Regulaminy lub Instrukcje, znajdujące się na terenie obiektu.
 5. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.mgok.piwniczna.pl
 6. Zażalenia i wnioski należy zgłaszać w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 11.(pon.-pt. godz. 7.30-15.30, tel. 18/44-64-157).

ZASADY KORZYSTANIA  Z  BASENÓW

 1. Na terenie basenów obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy.
 2. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
 3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tereniebasenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na basenie tylko w rękawkach do pływania.
 6. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
 7. Osoby korzystające z basenówsą zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek
 8. W przypadku braku dostępnych szafek wnoszą państwo rzeczy na teren kąpieliska na własną odpowiedzialność .
 9. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z BASENÓW osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
 10. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Przy korzystaniu z atrakcji basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowańoraz stosować się do poleceń obsługi.
 12. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych.
 13. Na terenie basenów zabrania się:
 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
 • wnoszenia napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia nabalustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru.
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
 1. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 3. Część niecki basenowej może być zarezerwowana na zajęcia nauki pływania i oddzielona linią.
 4. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w kasie.

 

ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Czas pobytu mierzony jest od momentu nabicia zegarka przez kasjera przy kasie do chwili oddania zegarka kasjerowi i odbicia czasu przez kasjera przy wychodzeniu.
 3. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu na terenie obiektu.
 4. Faktury za usługi świadczone przez obiekt mogą otrzymać w kasie basenu osoby fizyczne na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, natomiast firmy, instytucje, stowarzyszenia, itp. w biurze MGOK Rynek 11, po wcześniejszym zgłoszeniu kasjerce.
   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na tereniebasenów.
 4. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 zł.
 5. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
 7. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z basenów i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur ratownika.

Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z basenu odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 2. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy.
 3. Grupa korzystająca z kompleksu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
 4. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy.
 5. Opiekun grupy po wejściu na terenbasenów zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
  Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.
 6. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
 7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 8. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.
 9. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:
 • przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy,
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, w szczególności miejsc intymnych,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz odprawa grupy przez ratownika,
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu,
 • członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu obiektu wywieszonemu w holu głównym.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 2. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w róże znajduje się woda, zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 5. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 7. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 8. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 9. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
 10. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność.
 11. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.

 

Wejście na teren Kąpieliska jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu korzystania z basenów na Radwanowie.

 

Życzymy miłego pobytu!

 

Zaktualizowano: 20 czerwca 2023 roku

 

303181